ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

УСЛУГИТЕ И СОДРЖИНАТА ОД ИЛИ ПРЕКУ ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ “КАКО-Е”, “КАКО СЛОБОДНИ“,

И СИТЕ ГАРАНЦИИ, ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ, СЕ ОТФРЛААТ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ЗАДРЖУВАЈЌИ СЕ САМО НА ОДРЕКУВАЊЕ ОД КАКВИ БИЛО ИНДИРЕКТНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ РЕКЛАМИ И КОЕ ОДГОВАРА ЗА НЕКОЈА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ). ИНФОРМАЦИИТЕ ОВДЕ МОЖЕ ДА СОДРЖАТ БУБАЧКИ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧУВАЊА. СОПСТВЕНИКОТ НА ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА НЕ ПРЕВЗЕМА НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ЗА КАКВИ БИЛО ГРЕШКИ ИЛИ ИЗОСТАВУВАЊА НА СОДРЖИНАТА ШТО ЈА ИМА НА ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА.

Корисникот се согласува да го осигури, одбрани и поддржи Сопственикот и неговите филијали, даватели на лиценци, даватели на содржини и услуги, издавачи, автори, трговци и набавувачи во случај на каква било одговорност, загуба, тврдење, вклучувајќи и адвокатски такси и трошоци, во врска со прекршување на овој Договор од страна на корисникот или со користење на веб-страницата.

Се отфрла секаква одговорност за каква било штета предизвикана од вируси содржани во електронските датотеки или на оваа веб-страница.

Хипер-врски

Оваа веб-страница соодржи врски кон други веб-страници. Овие врски не се за промовирања на какви било производи или услуги на тие веб-страниците, и ниту една информација од таквата веб-страница не е поддржана или одобрена од страна на КОМПАНИЈАТА.

Пријавувања

Сите забелешки, предлози, идеи, графика, или други информации доставени до  КОМПАНИЈАТА преку оваа веб-страница (со еден збор “Пријавувања”) засекогаш ќе бидат во сопственост на КОМПАНИЈАТА. КОМПАНИЈАТА не е обврзана да се однесува спрема која било Пријава како доверлива, и нема да биде одговорна за какви било идеи за нејзиниот бизнис (вклучувајќи идеи без ограничувања, производи или реклами), и нема да превземе на своја одговорност нешто што како резултат на каква било  сличност се појави во идните производи или операции на КОМПАНИЈАТА. Без ограничувања, КОМПАНИЈАТА, ќе има ексклузивна сопственост на сите сегашни и идни постоечки права на Пријави од каков било вид и природа насекаде. КОМПАНИЈАТА има право да ја употреби Пријавата за каква било комерцијална или друга цел, без надоместок за вас или некое друго лице кое ја пратило Пријавата. Вие признавате дека сте одговорни за кој било материјал што го поднесувате, и вие, а не КОМПАНИЈАТА, имате целосна одговорност за пораката, вклучувајќи ја и нејзината легалност, веродостојност, соодветност, оригиналност, и авторско право.

Потврдувам дека ги прочитав, разбрав и се согласувам со условите за аплицирање за стипендијата.

@CREATIVE.FELLOWSHIP 2021-2022
CREATED BY DOT SHOT